Missförhållanden och Lex Sarah

På NÄRA arbetar vi med personlig assistans i enlighet med de direktiv som ställs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt gällande lagstiftning. Det innebär att alla som arbetar på NÄRA har anmälningsplikt gällande missförhållanden. Om någon av våra anställda misstänker eller får vetskap om att någon assistansanvändare eller assistent far illa så ska detta skyndsamt anmälas till verksamhetsansvarig.

Alla som arbetar på NÄRA har en anmälningsplikt. Om du upplever en oro över ett missförhållande vill vi att du tar kontakt med oss. Situationer som kan vara aktuella är till exempel:

•     Fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld

•     Psykisk misshandel, till exempel systematiska kränkningar, nedvärdering, hot

•     Brister i fysisk omsorg så som vanvård, misskötsel i fråga om hygien, kläder

•     Misstanke om att ett barn eller ungdom begår brott eller missbrukar alkohol eller narkotika.

Olika anmälningsplikter

Anmälningsplikt angående missförhållande enligt Lex Sarah gäller var och en som arbetar som assistent vid misstanke om att en assistansanvändare far illa och ställer inga krav på bevis. Anmälningsplikten gäller endast anställd personlig assistent.

Anmälningsplikt angående missförhållande hos barn och ungdomar enligt 14 kap 1§ SoL (Socialtjänstlagen) gäller var och en som arbetar i en verksamhet med barn och ungdomar. Du har även anmälningsplikt vid oro för ett barn du möter i ditt arbete i din assistansanvändares familj. Anmälningsplikten gäller endast anställd personlig assistent och ställer inga krav på bevis.

Som enskild eller anhörig kan du inte göra någon av de två ovanstående anmälningar, däremot kan du lämna ett klagomål. Mer information om hur man gör det finner du på Inspektionen för vård och omsorgs hemsida.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss via e-post info@nara.nueller telefon 08-511 744 40.