LSS-guide

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) sammanfattar vilka insatser du ha rätt till för att kunna upprätthålla en god livskvalitet och goda levnadsvillkor.

LSS innehåller tio insatser:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
  7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
  8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
  10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Individuell plan

Du som omfattas av LSS har rätt att få en individuell plan upprättad. Syftet med planen är att du själv ska ha inflytande och överblick samt underlätta samordningen för kommunen och dem som har ansvaret för olika typer av stöd. Planen skrivs i samråd mellan dig och dem som beslutar om stöd och ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som ges av andra än kommunen eller regionen ska finnas med, det kan vara till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En individuell plan ska ses över en gång om året. Kontakta din LSS-handläggare om du vill upprätta en individuell plan.

Om det inte fungerar

Ditt liv och välbefinnande ska stå i fokus, och om du har synpunkter eller klagomål ska du kontakta den verksamhet som verkställer din LSS-insats muntligt eller skriftligt. Om du upplever allvarlig misskötsel kandu även göra en anmälan till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). IVO utfärdar tillstånd för att bedriva verksamhet inom personlig assistans, tar även emot anmälningar, gör lämplighetsbedömningar. IVO har skyldighet att utreda alla anmälningar. Assistansanordnare är också skyldiga att anmäla missförhållanden genom Lex Sarah-anmälan till IVO.

Överklagan av beslut

Om du har synpunkter på beslut som fattats kring dina insatserkan du överklaga. Första steget är att vända dig till den som fattat beslutet, kommunen eller Försäkringskassan. Om du inte får gehör för dina synpunkter vänder du dig till Förvaltningsrätten. Om Förvaltningsrätten inte ändrar tidigare beslut kan du vända dig till Kammarrätten för att få ditt ärende prövat. Om Kammarrätten tar upp ditt ärende men inte ändrar tidigare beslut kan du ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Vi på NÄRA har lång erfarenhet av kontakt med myndigheter, ansöknings- och överklagandeprocessen samt vid behov även samarbete med jurister.

Om du flyttar till en annan kommun

Den statliga assistansersättningen som administreras av Försäkringskassan följer med dig oavsett var du bor i landet. Om du har kommunala insatser är det bra att kontakta den nya kommunen i god tid och be om ett förhandsbesked så att överlappningen fungerar så smidigt som möjligt.

Vikten av tystnadsplikt

Alla personer som arbetar inom LSS har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut information om dig utan ditt samtycke. Om du är över 18 år gäller tystnadsplikten även gentemot din vårdnadshavare och/eller eventuella gode män.

NÄRA svarar på dina frågor

På NÄRA kan du få juridisk rådgivning och information angående LSS. Vi hjälper dig gärna om du har funderingar eller frågor om allt som rör personlig assistans och hur lagen ska tolkas. Vill du veta mer? Hör av dig till oss så reder vi ut dina frågor.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via e-post info@nara.nueller telefon 08-511 744 40.